Hôm nay, ngày 26 / 06 / 2018
Câu chuyện nghiệp vụ
Những vấn đề đặt ra đối với công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào theo đạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum PDF. In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 15:23

 

Kon Tum là tỉnh nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, có đường biên giới dài gần 270Km giáp với hai nước Lào và Campuchia; có vị trí địa lý thuận lợi, là địa bàn trọng yếu về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng nên Kon Tum cũng là nơi tập trung nhiều tổ chức tôn giáo, có đông đảo chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo sinh hoạt…, với nhiều hoạt động tôn giáo diễn ra đa dạng, phong phú. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo chính đang hoạt động gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài. Với tổng số tín đồ khoảng 195.724 người (chiếm khoảng 40% dân số toàn tỉnh) và một số ít tín đồ của Phật giáo Hòa hảo. Toàn tỉnh hiện có khoảng 166 chức sắc, 228 nhà tu hành, 1276 chức việc, 112 cơ sở tôn giáo hợp pháp.

Trong những năm gần đây, tỉnh Kon Tum có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, thu nhập bình quân đầu người tăng; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khá quy mô và đồng bộ; các chương trình, dự án quốc gia và của địa phương bước đầu có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo xuống đáng kể. Sinh hoạt của nhân dân nói chung, của bà con giáo dân nói riêng, theo đó từng bước ổn định và nâng lên; nhiều nơi phong trào sống “tốt đời, đẹp đạo” đi vào cuộc sống, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình về lương - giáo đoàn kết; hoạt động đối ngoại của các tổ chức tôn giáo và cá nhân tôn giáo được tăng cường.

Về mặt tổ chức, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã có ban đại diện, ban trị sự; Công giáo có giáo phận riêng (giáo phận Kon Tum), dưới giáo phận có các giáo hạt, giáo xứ và họ giáo; đạo Tin lành có 16 hệ phái Tin lành hoạt động với 03 chi hội... Cơ sở thờ tự của các tôn giáo ngày càng được xây dựng, nâng cấp khang trang; đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ, chức sắc được nâng lên, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh được tôn trọng, hầu hết quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các lễ hội tôn giáo truyền thống... được đẩy mạnh.


alt

Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ cầu nguyện hòa bình cho biển đông)


Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến khá tích cực. Xác định nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn đã tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở vùng có đông đồng bào theo đạo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, nội dung ngắn gọn, phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào; tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong công tác vận động quần chúng. Các cơ quan ban ngành liên quan đã có sự phối hợp thống nhất trong lĩnh vực tôn giáo, tham gia xử lý, giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh liên quan đến tôn giáo trên địa bàn...

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã chủ động giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo như giúp đỡ, hướng dẫn các giáo hội hoạt động đúng đường hướng hành đạo; thăm hỏi các chức sắc nhân các ngày lễ trọng; giúp đỡ các giáo hội về an ninh trật tự trong các dịp lễ hội, hành hương, đại hội... Nhìn chung, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào chiều sâu, sát cơ sở, sát dân, chuyển tải thông tin kịp thời đến với đồng bào nói chung, đồng bào có đạo nói riêng; xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tuy nhiên, bên cạnh sự chuyển biến tích cực trên, vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch đã và đang tìm cách lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước ta với mục tiêu từng bước tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý nhà nước, cụ thể như: Sử dụng những phần tử phản động, quá khích, cực đoan trong đồng bào các dân tộc, trong tôn giáo vào các hoạt động chống phá cách mạng. Kích động, chia rẽ các tôn giáo, giữa tôn giáo với Đảng và chính quyền; tài trợ, sử dụng các đài phát thanh, kích động số cực đoan, phản cách mạng, quá khích trong đồng bào dân tộc, trong các tôn, phối hợp móc nối trong - ngoài để tiến hành hoạt động gây rối, biểu tình, bạo loạn chính trị; tuyên truyền vu cáo chính quyền “đàn áp” tôn giáo, đòi tôn giáo “độc lập” với Nhà nước, đòi xóa bỏ các tổ chức tôn giáo được Nhà nước ta chấp thuận như: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam”; “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam”, các hệ phái Tin lành hợp pháp... Hiện nay, chúng tìm cách phát triển nhiều hệ phái Tin lành hoạt động trái phép; trong Công giáo thì lập nhiều loại hội đoàn để tranh chấp quần chúng bằng các thủ đoạn, các hình thức tài trợ, âm mưu từng bước vô hiệu hóa hệ thống chính trị của ta ở cơ sở.

Đối với vấn đề dân tộc, các thế lực thù địch thông qua số đối tượng người dân tộc lưu vong lôi kéo những người có uy tín, trí thức là người dân tộc thiểu số; kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, lập khu tự trị... Hiện tại, có một số FULRO lưu vong đã và đang tìm cách móc nối, lôi kéo những người đã từng tham gia FULRO, nhất là số lừng khừng, cực đoan nhằm xây dựng lực lượng tại chỗ.

Để tiếp tục làm tốt công tác tôn giáo và dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần cần tập trung một số công tác sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, chương tình, kế hoạch liên quan đến công tác tôn giáo; trong đó, Mặt trận các cấp cần tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên, triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo; quán triệt và triển khai thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các vị chức sắc, nhà tu hành và đồng bào tín đồ các tôn giáo, khai thác các giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Thứ hai, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở theo hướng chuyên sâu, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo cho bộ máy, nhất là ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố đủ sức chủ trì, phối hợp, thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ thành viên, giữa Mặt trận với Chính quyền và làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ Đảng thực hiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ngành, địa phương; hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, vận động…v.v.

Thứ ba, các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn cần chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, nhất là phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương

Thứ tư, đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, gắn nội dung chính trị, pháp lý với các giá trị văn hoá truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân, làm cho công tác tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể có sức thuyết phục cao, lan toả rộng, động viên được lòng tự hào dân tộc của chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, trong đó có đồng bào tôn giáo theo lứa tuổi, nghề nghiệp, sở thích…, cải tiến nội dung sinh hoạt của các đoàn thể cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương nơi có đồng bào có đạo.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại liên quan đến tôn giáo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo như: nhu cầu về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai để xây dựng cơ sở thờ tự…để từ đó đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phù hợp, đảm bào đúng quy định của pháp luật. Động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tùy theo tình hình thực tế như độ tuổi, giới tính để vận động họ tham gia vào các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể như: Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Phụ nữ, Thanh niên…góp phần tích cực vào việc thực hiện nếp sống văn hóa, trong các sinh hoạt đạo - đời.


Đăng Sơn – Phòng ANXH

Số lượt người xem: 4592

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018
Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum  lần thứ VIII/2018 Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 18 bài đăng
2 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 12 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27164651
  • Hôm nay1111
  • Tuần này39573
  • Tháng này499547
  • Tổng cộng27164651
Đang trực tuyến : 561