Hôm nay, ngày 23 / 06 / 2018
Tiếng nói Ban biên tập
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 06/2018) PDF. In Email
Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 06:36

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T6 ngày 01/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T7 ngày 02/06

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 03/06

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 04/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 05/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T4 ngày 06/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 07/06

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 08/06

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 09/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

CN ngày 10/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T2 ngày 11/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 12/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 13/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 14/06

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 15/06

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 16/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

CN ngày 17/06

Đ/c Võ Tấn Bình

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T2 ngày 18/06

Đ/c Lê Tùng Phương

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 19/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 20/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 21/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T6 ngày 22/06

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 23/06

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 24/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

T2 ngày 25/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 26/06

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 27/06

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 28/06

Đ/c Lê Tùng Phương

T6 ngày 29/06

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 30/06

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 05/2018) PDF. In Email
Chủ nhật, 29 Tháng 4 2018 10:45

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T3 ngày 01/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T4 ngày 02/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 03/05

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 04/05

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 05/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

CN ngày 06/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T2 ngày 07/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 08/05

Đ/c Võ Tấn Bình

T4 ngày 09/05

Đ/c Lê Tùng Phương

T5 ngày 10/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

T6 ngày 11/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T7 ngày 12/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 13/05

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 14/05

Đ/c Lê Tùng Phương

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 15/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 16/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T5 ngày 17/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T6 ngày 18/05

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 19/05

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 20/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

T2 ngày 21/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 22/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 23/05

Đ/c Võ Tấn Bình

T5 ngày 24/05

Đ/c Lê Tùng Phương

T6 ngày 25/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

T7 ngày 26/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 27/05

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 28/05

Đ/c Võ Tấn Bình

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 29/05

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 30/05

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 31/05

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

TRƯỞNG BBT

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 04/2018) PDF. In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 13:29

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

CN ngày 01/04

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T2 ngày 02/04

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 03/04

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 04/04

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 05/04

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 06/04

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 07/04

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 08/04

Đ/c Võ Tấn Bình

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 03/2018) PDF. In Email
Thứ tư, 07 Tháng 3 2018 14:40

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T5 ngày 01/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T6 ngày 02/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T7 ngày 03/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

CN ngày 04/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 05/03

Đ/c Lê Tùng Phương

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 06/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T4 ngày 07/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T5 ngày 08/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T6 ngày 09/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 10/03

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 11/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T2 ngày 12/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 13/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 14/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T5 ngày 15/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T6 ngày 16/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

 

Ngày trực

Trực BBT

Trực lãnh đạo BBT

T7 ngày 17/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 18/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 19/03

Đ/c Võ Tấn Bình

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

T3 ngày 20/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 21/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 22/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 23/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T7 ngày 24/03

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 25/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 26/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

T3 ngày 27/03

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T4 ngày 28/03

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 29/03

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 30/03

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 31/03

Đ/c Lương Quốc Khánh

TRƯỞNG BBT

 
Lịch trực Ban biên tập Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum (tháng 02/2018) PDF. In Email
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 09:12

 

 

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T5 ngày 01/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T6 ngày 02/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T7 ngày 03/02

Đ/c Lê Tùng Phương

CN ngày 04/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T2 ngày 05/02

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Lê Tùng Phương

T3 ngày 06/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T4 ngày 07/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 08/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 09/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T7 ngày 10/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

CN ngày 11/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T2 ngày 12/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Võ Tấn Bình

T3 ngày 13/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T4 ngày 14/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

T5 ngày 15/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T6 ngày 16/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

 

Ngày trực

Trực Lãnh đạo BBT

Trực BBT

T7 ngày 17/02

Đ/c Võ Tấn Bình

CN ngày 18/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T2 ngày 19/02

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Đ/c Lương Quốc Khánh

T3 ngày 20/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T4 ngày 21/02

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T5 ngày 22/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T6 ngày 23/02

Đ/c Lê Tùng Phương

T7 ngày 24/02

Đ/c Lương Quốc Khánh

CN ngày 25/02

Đ/c Nguyễn Duy Hòa

T2 ngày 26/02

Đ/c Nguyễn Bá Bằng

Đ/c Đặng Thị Bích  Nga

T3 ngày 27/02

Đ/c Võ Tấn Bình

T4 ngày 28/02

Đ/c Lê Tùng Phương

TRƯỞNG BBT

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong 11

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018
Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum  lần thứ VIII/2018 Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 15 bài đăng
2 Phòng Công Tác Chính Trị 11 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 10 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27115729
  • Hôm nay7182
  • Tuần này142704
  • Tháng này450625
  • Tổng cộng27115729
Đang trực tuyến : 1320