Hôm nay, ngày 23 / 01 / 2018
Thông báo
Công bố điểm chuẩn vào các trường CAND năm 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 12:58

 

Ngày 29/7/2017, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

 Tổng cục Chính trị CAND công bố điểm trúng tuyển sớm hơn hệ thống trường đại học dân sự, đã tạo điều kiện cho các trường bên ngoài khối có đủ thông tin và thêm cơ sở để lọc hồ sơ ảo...

1. Học viện Chính trị CAND.

 

 

 

 Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 Tiêu chí phụ 

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6  điểm

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

29.0

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

24.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85  điểm

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

23.75

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

25.75

 

2. Học viện An ninh nhân dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

27.75

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2  điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam

 

 

 

 

 

 

 

ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

25.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

26.25

 

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

29.5

 

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

28.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

ngành Nghiệp vụ An ninh

 

 

 

 

 

 

 

29.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam ngành An toàn thông tin

 

 

 

 

 

 

 

23.5

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam ngành An toàn thông tin

 

 

 

 

 

 

 

19.75

 

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ ngành An toàn thông tin

 

 

 

 

 

 

 

27.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

 

 

 

27.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

 

 

 

30.5

 

3. Học viện Cảnh sát nhân dân.

  

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

28.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số  10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam

 

 

 

 

 

 

 

25.75

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

26.25

 

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

29.5

 

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

28.75

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

 

 

 

 

4. Trường Đại học An ninh nhân dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

26.75

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75  điểm

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam

 

 

 

 

 

 

 

25.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

24.75

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

28.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

26.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

27.25

 

 

 

 

 5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

26.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nam

 

 

 

 

 

 

 

25.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam

 

 

 

 

 

 

 

26.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

28.75

 

 

 

 

 

 

 

 

C03 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

26.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ

 

 

 

 

 

 

 

27.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85

 

 

 

 

 6. Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm


Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

 

A00 Nam phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6

 

 

 

 

 

 

 

A00 Nữ phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

30.25

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm

 

 

 

 

 

 

 

A00 Nam phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

27.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0

 

 

 

 

 

 

 

A00 Nữ phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

28.5

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.4

 

 

 

 

  7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ hợp

 

 

 

 

 

 

 

Điểm

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu chí phụ

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

23.75

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

23.25

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

27.5

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ phía Bắc

 

 

 

 

 

 

 

27.5

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nam phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

24.0

 

 

 

 

 

 

 

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nam phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

22.75

 

 

 

 

 

 

 

A01 Nữ phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

28.25

 

 

 

 

 

 

 

D01 Nữ phía Nam

 

 

 

 

 

 

 

27.0

 

Theo Cổng  thông tin Bộ Công an


Số lượt người xem: 3723


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

LL HẬU CẦN - KỸ THUẬT CAND

(25/01/1948 - 25/01/2018)


banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Cảnh giác việc lợi dụng danh nghĩa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để mời chào mua, bán sách
Cảnh giác việc lợi dụng danh nghĩa Bộ Tư lệnh Cảnh vệ để mời chào mua, bán sách Thời gian vừa qua, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra tình trạng có người tự xưng tên Hải, cán bộ Phòng 4, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), sử dụng số điện thoại 0904733669 gọi đến các số máy của đơn vị hoặc

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 15 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 11 bài đăng
3 Công an Thành Phố 9 bài đăng
4 Công an Đăk Hà 7 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 6 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
23995662
  • Hôm nay815
  • Tuần này47183
  • Tháng này516641
  • Tổng cộng23995662
Đang trực tuyến : 1036