Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Đoàn kiểm tra quy chế dân chủ của Tỉnh ủy làm việc tại Đảng ủy Công an tỉnh PDF. In Email
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 09:59

 

Thực hiện Quyết định số 51-QĐ/BCĐ, ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Chiều ngày 20/11/2017, Đoàn Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ của Tỉnh ủy do đồng chí A Cường- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh. Trước đó, vào ngày 14/11/2017, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại hai đơn vị cơ sở là Chi bộ cơ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cưu hộ, cứu nạn.

Xác định việc thực hiện quy chế dân chủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, trong thời qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị, Đảng bộ, chi bộ cơ sở, đưa nội dung trên trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tạo hiệu quả lâu bền và có sức lan tỏa rộng khắp, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi kiểm tra


Bám sát nội dung chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Tỉnh ủy Kon Tum, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong Công an tỉnh. Trong năm 2017, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-CAT về thực hiện quy chế dân chủ trong Công an tỉnh năm 2017. Chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liên tục; gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) lần thứ tư về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở đó, ngày 10/8/2016, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-CAT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ trong Công an tỉnh; quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; trên cơ sở đó, ban hành Quy chế hoạt động, thành lập tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhằm đánh giá thực chất việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên gắn việc kiểm tra các lĩnh vực công tác chuyên môn với kiểm tra kết quả thực hiện các quy định về dân chủ trong xây dựng lực lượng ở Công an các đơn vị, địa phương. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ các cấp từng bước được đổi mới và đi vào chiều sâu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó rút ra những cách làm hay, có hiệu quả để nhân rộng, phát hiện tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Việc thực hiện dân chủ trong nội bộ CAND đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị và của CBCS, đảng viên trong việc thực hiện quy chế dân chủ; luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, đảng viên thông qua việc thực thi công vụ, triển khai các phong trào thi đua và hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; cải tiến lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ huy; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCS, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật CBCS được công khai và dân chủ; việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo chỉ huy; việc đánh giá phân loại cán bộ hằng năm bằng hình thức tham gia ý kiến và bỏ phiếu kín để nhận xét, đánh giá dân chủ, khách quan trên cơ sở kết quả rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của từng CBCS.

Trong thời gian qua, Đảng bộ đã thực hiện các chế độ chính sách, quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách đúng quy định, công khai, dân chủ; hằng năm, trên cơ sở nguồn kinh phí được Bộ cấp, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp đã tiến hành thảo luận, xây dựng Kế hoạch phân bổ, chi tiêu, thông báo công khai về dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, vốn xây dựng cơ bản, khoán công tác phí và các chi phí xăng xe cho các đơn vị… Hầu hết những việc trong cơ quan, đơn vị CBCS đều được biết và tham gia ý kiến cũng như có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chi tiêu của đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công an tỉnh thực hiện việc trả lương cho CBCS thông qua tài khoản cá nhân (ATM). Công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCS được quan tâm, bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh.

Việc thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị đã thực hiện tốt nội dung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý, luôn giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho CBCS, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử của CBCS, phòng, chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Công an tỉnh đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các trụ sở tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng, thái độ, tác phong chuẩn mực để tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sở tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước ổn định đi vào nề nếp, nâng cao hiệu quả góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; nhiều đơn vị đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như: đơn vị Xuất nhập cảnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển phát hộ chiếu phổ thông cho công dân, đơn vị Cảnh sát giao thông phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai dịch vụ trả kết quả giải quyết đăng ký phương tiện và chuyển giấy tờ bị tạm giữ do vi phạm trật tự an toàn giao thông cho nhân dân, hay đơn vị Quản lý hành chính phối hợp với Bưu điện trả kết quả Chứng minh nhân dân cho công dân khi có yêu cầu, qua đó giảm phiền hành, tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại cho tổ chức và công dân; ngoài ra đơn vị Quản lý hành chính còn tổ chức cấp chứng minh nhân dân cho các học sinh phổ thông trung học và người dân ở các xã vùng sâu, vùng núi, đến tận bệnh viện và nhà ở để làm chứng minh nhân dân cho những người già, tàn tật, ốm đau không đi lại được.

Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật, qua đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó làm cho nhân dân tin tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCS, lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn chung, việc thực hiện quy chế dân chủ trong Công an tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được nâng lên đáng kể, hiệu quả thiết thực, phát huy tốt vai trò của Lãnh đạo trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, trí tuệ của CBCS trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ đơn vị; ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, cũng như thái độ tận tụy với công việc, nhất là thái độ tiếp xúc với quần chúng nhân dân, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, các quy định của Ngành, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian qua, chưa có CBCS nào vi phạm việc thực hiện quy chế dân chủ.

Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng Công an, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo: Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CAND và các quy chế, Thông tư của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.

 Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho CBCS; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; gắn việc thực hiện dân chủ với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát; tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện dân chủ; siết chặt kỷ cương, điều lệnh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, chủ động phát hiện những tồn tại, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an tỉnh.

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại Đảng bộ Công an tỉnh, nhất là việc triển khai các Thông tư, Quy định, Chỉ thị về thực hiện quy chế dân chủ; việc niêm yết các văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan làm việc, tiếp công dân đầy đủ; hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính đạt chất lượng cao. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế mang tính khách quan còn tồn tại và yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh cần chỉ đạo khắc phục ngay. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đại diện cho Đảng ủy  tiếp thu và ghi nhận những đánh giá của Đoàn kiểm tra và cam kết sẽ triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.


ĐẶNG THÂN (Văn phòng Đảng)

Số lượt người xem: 249

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 32 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 31 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng An ninh kinh tế 5 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27623939
  • Hôm nay12661
  • Tuần này148246
  • Tháng này371908
  • Tổng cộng27623939
Đang trực tuyến : 673