Hôm nay, ngày 22 / 07 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum PDF. In Email
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 13:02

 

Qua hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

 

C:Windowssystem32configsystemprofileDesktopttttttt.jpg

Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh năm 2017


Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được Đảng bộ quán triệt, triển khai  thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét, tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy và cán bộ, đảng viên thể hiện thái độ tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Những biểu hiệ suy thoái trong cán bộ, đảng viên đã được nhận diện, chỉ ra một cách cụ thể. Những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái đã tự điều chỉnh, tự sữa chữa và được tập thể giúp đỡ, khắc phục. Hầu hết cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có ý thức hơn trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạoh đức,  lối sống, nêu cao tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Các nhiệm vụ, giải pháp về tổ chức, cán bộ, cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng tham gia xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được những kết quả bươc đầu. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vi phạm kỷ luật đã giảm nhiều so với những năm trước. Kết quả thực hiện Nghị quyết đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND tỉnh Kon Tum, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng CAND trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình: Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA ngày 12/9/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Quy định 136-QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo , chỉ huy công an các cấp; tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Hầu hết các đơn vị đã đề ra chương trình công tác, khẩu hiệu hành động, mô hình hoạt động thiết thực nhằm nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Trong đó, đã quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp, trình độ chuyên môn và chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt...

Thông qua đợt sinh  hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” liên hệ kiểm điểm theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diên biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết được các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Hội nghị kiểm điểm ở các cấp đều thực hiện đúng nguyên tắc cấp trên kiểm điểm trước, cấp dưới kiểm điểm sau; người đứng đầu gương mẫu kiểm điểm trước, đảng viên kiểm điểm sau. Cùng với kết quả đánh giá phân loại cuối năm, đợt kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đã giúp cho cấp ủy, đảng viên xác định rõ mức độ, tính chất và xu hướng của các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ đơn vị; chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình.

Cấp ủy đảng các cấp đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm túc, thường xuyên, quyết liệt; tạo chuyển biến tích cực về tác phong, lối sống và sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tình trạng cán bộ, chiến sỹ sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc giảm mạnh; hạn chế tối đa việc tổ chức liên hoan nhân dịp gặp mặt, tổng kết, thăng cấp, đề bạt, bổ nhiệm ...góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Chi bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng triển khai học tập

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII


Đối với công tác tổ chức cán bộ: Các giải pháp về công tác cán bộ, cơ chế, chính sách trong Chương trình số 08 được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị  chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-BCA ngày 29/12/2016, Kế hoạch 108/KH-BCA ngày 26/4/2017 của Bộ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế trong CAND và Công văn số 835/BCA-X11 ngày 25/4/2017 của Bộ Công an về rà soát, sắp xếp cán bộ cấp phó vượt cơ cấu. Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tiến hành rà soát, đánh giá, bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường lực lượng cho công an cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu, lực lượng điều tra; tạo chuyển biến về nhận thức và kết quả bước đầu theo chủ trương tinh giản biên chế của Bộ. Chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với sai phạm của cán bộ, chhieens sỹ.Nhiều cấp ủy đã có giải pháp cụ thể để kiểm tra, kiểm soát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán  bộ, chiến sỹ; tăng cường công tác phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sỹ nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, công tác trên những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng việc bổ nhiệm theo quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Tiến hành kiểm tra, đánh giá và kịp thời chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; chủ động nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh mà thường trực là UBKT Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm. Trong đó đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết gắn với kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình công tác cán bộ, quản lý và sử dụng kinh phí, mau sắm vật tư, trang thiết bị...kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến những biểu hiện suy thoái tiêu cực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Công tác phát triển đảng viên được khảo sát, đánh giá cẩn thận theo Kế hoạch số 46-KH/ĐUCA ngày 07/4/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, thiếu sót, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; đông thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm, không đủ tư cách.

Đối với việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân và các đoàn thể quần chúng: Nhận thức rõ tầm quan trọng của vai trò quần chúng và các tổ chức đoàn thể trong công tác đảm bảo ANTT, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy chế giám sát, phản biện xã hội, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng CAND; tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ. Một sớ cấp ủy, đơn vị đã có hình thức lấy ý kiếnđánh giá về mưc độ hài lòng của quần chúng, cơ quan, tổ chức trong thực hiện các thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại với quần chúng nhân dân đồng thời tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý phê bình về phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên hàng năm.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết và đợt kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, về cơ bản tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong Công an tỉnh Kon Tum luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy tắc ứng xử của CAND, sự phân công, điều động của tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Đặng Thân

Số lượt người xem: 119

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018
Các trường Công an nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển vào năm 2018 Sáng 18/7, các học viện, trường đại học Công an nhân dân đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 17,75 điểm, trong đó, mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5.0 điểm trở lên

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 31 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 26 bài đăng
3 Văn phòng Đảng 6 bài đăng
4 Công an Thành Phố 4 bài đăng
5 Công an Đăk Tô 3 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27614961
  • Hôm nay3683
  • Tuần này139268
  • Tháng này362930
  • Tổng cộng27614961
Đang trực tuyến : 801