Hôm nay, ngày 22 / 05 / 2018
Xây Dựng Lực Lượng CA
Kiểm tra, giám sát – Một trong những nhiệm vụ then chốt để Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh PDF. In Email
Thứ năm, 19 Tháng 4 2018 16:11

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, “lãnh đạo phải có kiểm tra”, “lãnh đạo mà không có kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”. Xác định Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Công an tỉnh Kon Tum luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum có  30 tổ chức đảng trực thuộc với 868 đảng viên đang công tác tại các đơn vị nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện công tác xây dựng lực lượng CAND. Với đặc thù địa bàn công tác rộng, giáp ranh hai nước bạn Lào và Campuchia, nơi có nhiều cửa khẩu giao thương, qua lại đồng thời tính chất công việc đa dạng, phức tạp, nhiều bộ phận thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội, sự mua chuộc, tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Chính vì vậy, nếu cán bộ, đảng viên không có bản lĩnh vững vàng, kiên định thì rất dễ nảy sinh tiêu cực dẫn đến sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Thực tế chỉ ra rằng, muốn đấu tranh thắng lợi với tội phạm, trước hết từng cán bộ, đảng viên phải chiến thắng được chính bản thân mình, vượt qua được những cám dỗ để trở thành những đảng viên trong sạch, cán bộ mẫu mực và là tấm gương sáng. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức Đảng phải luôn coi công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh những tập thể, cá nhân trong Đảng sai phạm là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa sai phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng

Nhận thức rõ vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng cũng như công tác xây dựng lực lượng CAND. Những năm qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum đã tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 01/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hnhaf Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW, của Tỉnh ủy và UBKT cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ, bao gồm nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; chương trình kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và hàng năm; ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên; đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và UBKT Đảng ủy cơ sở căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công an tỉnh để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong Đảng bộ đủ về số lượng, nâng cao chất lượng mọi mặt về chính trị, nghiệp vụ, năng lực, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc....

UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh uỷ với Đảng uỷ Công an tỉnh, giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện ủy, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng bộ Công an các huyện, thành phố; thực hiện nghiêm túc quy chế  phối hợp trong công tác thông tin, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng với công tác Thanh tra, công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy tích cực và nâng cao chất lượng, hiệu quả vai trò giám sát của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên thông qua đó để nắm chắc tình hình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành và thực hiện các quy trình, quy chế công tác của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, giám sát đồng thời nghiêm túc phê bình, nhắc nhở, xử lý những trường hợp sai phạm.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế độ công tác của ngành; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Chỉ thị số 10, hướng dẫn số 09 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chỉ thị số 12 của Bộ Công an về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân; Việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng biên chế; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong CAND; Quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; Quy chế dân chủ cơ sở, việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện những điều đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm…

Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai sâu rộng, Công an tỉnh đã thực hiện nnhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sai phạm trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi là trọng tâm, then chốt, quyết định. Các nội dung chủ yếu được tập trung thanh tra như: Chấp hành Ðiều lệ Ðảng, Ðiều lệ Công an nhân dân và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. Các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, nhất là những công việc dễ phát sinh tiêu cực. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cả lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.

 

Đoàn kiểm tra 499 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

và Chỉ thị 05-CT/TW của Tỉnh ủy làm việc tại Đảng ủy Công an tỉnh


Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho các cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, chỉ ra những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cần tập trung chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thực hiện nếp sống văn hoá. Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc. Những biểu hiện làm việc quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp ở một số lực lượng, lĩnh vực... được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tình trạng sai phạm kỷ luật, nhất là về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ hàng năm giảm dần, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện.


Đặng Thân

Số lượt người xem: 84

+/-
Viết nhận xét
Tên của bạn:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Nhập mã xác nhận
+/- Nhận xét
Nhận xét mới Tìm kiếm

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


 NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG

128 NĂM NGÀY SINH

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 – 19/5/2018)

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 – 2018; gắn với sơ kết 02 năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Công Tác Chính Trị 14 bài đăng
2 Phòng Tham Mưu 9 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 7 bài đăng
4 Công an Kon Plong 4 bài đăng
5 Công an Đăk Hà 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng kỹ thuật nghiệp vụ II 0 bài đăng
36 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
37 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
38 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
39 Trại tạm giam 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
26515606
  • Hôm nay15280
  • Tuần này53658
  • Tháng này441264
  • Tổng cộng26515606
Đang trực tuyến : 608