Hôm nay, ngày 25 / 06 / 2018
Thông báo
Triển khai Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an tỉnh PDF. In Email
Thứ bảy, 03 Tháng 3 2018 07:00

 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, nghiêm chỉnh thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, điều lệnh CAND, phòng chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an tỉnh năm 2018.

Qua đó, để triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn Công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các phòng, trại, Công an các huyện, thành phố tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn số 148-HD/BCĐTW, ngày 22/4/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 11/CT-BCA, ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân và các văn bản của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, Quy chế thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ-BCA (V19) ngày 09/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an).

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của Công an tỉnh và của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố; quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với cơ cấu tổ chức của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết.

4. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc thay thế các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các Luật: Luật Công an nhân dân năm 2014, Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như: Thông tư số 24/2009/TT-BCA ngày 28/4/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra của Công an nhân dân; Thông tư số 51/2009/TT-BCA, ngày 04/9/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tài chính tài sản của Công an nhân dân; Thông tư số 53/2009/TT-BCA, ngày 30/9/2009 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy….

5. Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư về thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ; nắm bắt giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với hoạt động thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an; xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng việc thực thi pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; tôn trọng, lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về việc thực thi chính sách, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác công an, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng đổi mới, sâu sắc, toàn diện hơn và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, qua đó nâng cao uy tín, xây dựng hình ảnh đẹp hơn về người Công an cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lòng nhân dân.

7. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc, chức trách được giao cho cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, chỉ thị, quy chế của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng và thực hiện Bộ quy chuẩn văn hóa ứng xử Công an nhân dân; xây dựng các quy chế làm việc, quy trình công tác của Công an các cấp cho phù hợp với từng lực lượng, từng cấp, từng lĩnh vực công tác, khắc phục chồng chéo, kém hiệu quả. Kịp thời phát hiện những thiếu sót, lệch lạc để có biện pháp chấn chỉnh, không để gây ra ảnh hưởng, mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

8. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các địa điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ tôn trọng, chu đáo, tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ, thực hiện đúng điều lệnh Công an nhân dân để thực hiện việc tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

9. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra của Công an tỉnh và của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, gắn công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an tỉnh.

Cũng tại Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/5), 01 năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện, các đề xuất, kiến nghị về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) để tổng hợp, báo cáo Bộ.


Khánh Vi

Số lượt người xem: 3197


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner cuocvandong

Bạn đọc cần biết

¤ Trực ban CA tỉnh: (069) 4186.112 - (0260) 3915.620

¤ Trực ban hình sự: (069) 4181.232 - (0260) 3864.388

¤ HT tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn 

¤ BBT: banbientap.congankt@gmail.com 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum lần thứ VIII/2018
Thông báo xem Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Kon Tum  lần thứ VIII/2018 Nhằm đánh giá toàn diện và động viên phong trào văn hóa, văn nghệ cơ sở trên địa bàn tỉnh phát triển đều, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

http://www.mps.gov.vn/web/guest/vanbanphapquy

Thống kê bài viết

1 Phòng Tham Mưu 15 bài đăng
2 Phòng Công Tác Chính Trị 11 bài đăng
3 Công an Đăk Tô 10 bài đăng
4 Công an Thành Phố 5 bài đăng
5 Phòng CS PCCC và cứu nạn cứu hộ 4 bài đăng
... ... ...
35 Phòng tổ chức cán bộ 0 bài đăng
36 Thanh Tra Công an tỉnh 0 bài đăng
37 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 0 bài đăng
38 Trại tạm giam 0 bài đăng
39 Văn phòng cảnh sát điều tra 0 bài đăng

Video Clips

Lượt truy cập
27150800
  • Hôm nay5148
  • Tuần này25722
  • Tháng này485696
  • Tổng cộng27150800
Đang trực tuyến : 695