Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

178
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Trong xã hội với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, cơ hội tiếp cận với các luồng thông tin của mỗi cá nhân càng trở nên dễ dàng và đa dạng bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, để nhận diện và chọn lọc tiếp thu giữa thông tin tích cực và thông tin xấu độc không phải là điều dễ dàng bởi hiện nay, các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta xuất hiện khá nhiều trên không gian mạng và rất cần sự đấu tranh, phản bác, dập tắt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò quan trọng.

C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của lực lượng Công an nhân dân

Hiện nay, để thực hiện âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đăng tải tin, bài thể hiện quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch nhằm bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bịa đặt, xuyên tạc một số vấn đề còn tồn tại trong xã hội… nhằm mục tiêu tác động, hướng lái tư tưởng, phá vỡ dần niềm tin của quần chúng nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự điều hành, quản lý thống nhất của Nhà nước. Hằng ngày, hằng giờ những bài viết, tin tức, hình ảnh sai trái, thù địch vẫn đang lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các trang mạng xã hội, website, blog đã và đang tác động không nhỏ đến ý thức cảnh giác cách mạng của mỗi người dân, gặm nhấm dần tư tưởng chính trị cộng sản ở lớp người trẻ, tiềm ẩn nguy cơ lớn đe dọa an ninh chính trị, sự tồn vong, vững mạnh của chế độ. Trong khi đó, việc nhận diện và phản bác đối với thông tin xuyên tạc, phản động hiện nay trong một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: “Đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” đang là một trong các nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn dân.Hơn lúc nào hết, công tác này phải được thực hiện một cách mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục với tôn chỉ đặt ra phải luôn tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch.

Lực lượng Công an nhân dân với vai trò là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, bảo vệ sự tồn vong của chế độ thì mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an và toàn lực lượng phải là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định đây là cuộc đấu tranh nóng bỏng, quyết liệt trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, là một bộ phận quan trọng của đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tựan toàn xã hội. Trên mặt trận đó, Công an nhân dân là lực lượng tiên phong, đi đầu trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các bản tin, bài viết, phóng sự, các chương trình phỏng vấn, giao lưu trực tuyến trên các ấn phẩm, báo chí, kênh phát thanh, truyền hình cũng như Internet, mạng xã hội đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa thông tin chính thống đến đông đảo quần chúng nhân dân, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; vạch trần, đấu tranh, phê phán, lên án các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa của Trung ương, công tác công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tham mưu, phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí mở rộng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; định hướng thông tin tuyên truyền hiệu quả về kinh tế, xã hội của đất nước, các vấn đề dư luận quan tâm. Các đơn vị báo chí, xuất bản trong Công an nhân dân mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nắm chắc tình hình, đối tượng, thủ đoạn, âm mưu để trên cơ sở đó phân tích, phân loại, xác định các nhóm giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị để đấu tranh đảm bảo phù hợp, hiệu quả…, góp phần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đối với tỉnh Kon Tum, tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã chỉ rõ, công tác đấu tranh, phản bác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được tăng cường; nhiều bài viết hay, ý nghĩa trên các diễn đàn đã được một số cá nhân, tổ chức trong tỉnh chia sẻ, bình luận tích cực, tạo điều kiện cho người dân tham gia mạng xã hội biết thêm thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cảnh giác trước các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum trong đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

Xác định đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thông qua các trang mạng xã hội và các kênh thông tin đại chúng, các cán bộ, chiến sỹ Công an Kon Tum đã truyền tải đến nhân dân những nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, không nghe, không tin và không làm theo lời kẻ xấu xúi giục; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động chia rẽ, gây rối chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Qua đó,đã tạo ra hiệu ứng tích cực và thu hút sự quan tâm cao của cộng đồng.

Chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác công an phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2018, phương hướng năm 2019 diễn ra vừa qua tại Hà Nội “Bộ Công an cần tiếp tục nắm chắc, dự báo đúng tình hình, đối tượng, chủ động trong đề xuất, tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp đấu tranh; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; chủ động thông tin cho báo chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; phát huy tối đa lực lượng, đặc biệt là báo chí trong lực lượng Công an nhân dân trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp tuyên truyền giữa báo chí chính thống với mạng xã hội và các kênh truyền thông khác; tranh thủ những người có uy tín để tăng cường thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội”. Ngoài các đơn vị chuyên trách, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng cần ý thức vai trò, trách nhiệm của bản thân trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay để trên cơ sở đó củng cố, tu dưỡng, trau dồi ý thức cảnh giác cách mạng, nhạy cảm về chính trị trước các hiện tượng thông tin của đời sống xã hội, nhất là trên không gian mạng để nhận diện và đấu tranh quan điểm sai lệch, phản động. Phát huy vai trò của mỗi cán bộ, chiến sỹ, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng Công an nhân dân là công cụ sắc bén để hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững an ninh quốc gia, duy trì sự ổn định, vững mạnh của chế độ ta./.

Khánh Vi