Công an tỉnh Kon Tum với công tác dân vận và phong trào “dân vận khéo”

354
C:\Users\Administrator\Desktop\word-image-55.jpeg

Dân vận luôn là một trong những mặt công tác quan trọng hàng đầu với sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện sâu sát của cả hệ thống chính trị. Những kết quả tích cực đạt được đã góp phần quan trọng trong thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị trọng yếu, trong đó có sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác dân vận gắn với vận động quần chúng là biện pháp phòng ngừa xã hội quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Và trong bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Người cũng nhấn mạnh “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên cần nhắc lại”. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác dân vận luôn được lực lượng Công an quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, đem lại những kết quả đáng khích lệ.

C:\Users\Administrator\Desktop\word-image-55.jpeg

Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nội dung quan trọng của công tác dân vận. Nguồn: congankontum.gov

Đối với tỉnh Kon Tum, với đặc thù là địa phương có số lượng người dân tộc thiểu số chiếm khá đông, luồng dân di cư nhiều sẽ là những nguyên nhân dễ dẫn đến xung đột trong nội bộ nhân dân. Điều này rất cần một công cụ hữu hiệu là công tác dân vận để củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó nội bộ nhân dân, thống nhất vai trò quản lý của chính quyền trong xây dựng và phát triển địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu này, công tác dân vận của lực lượng Công an tỉnh đóng vai trò quan trọng.

Trên cơ sở Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28, ngày 14/8/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 01/11/2016, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới” nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận thành những quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện; quán triệt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong Công an nhân dân. Khi đề ra chủ trương, biện pháp công tác phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân, hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tốt hơn, trực tiếp, hiệu quả hơn vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Những năm qua, cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác chuyên môn, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong toàn lực lượng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường và đổi mới. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương, địa điểm tiếp công dân, Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh. Diễn đàn “Công an Kon Tum lắng nghe ý kiến nhân dân” thường xuyên được duy trì đã giúp Công an tỉnh lắng nghe ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn tỉnh về đạo đức lối sống, văn hóa, ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của mỗi cán bộ, chiến sỹ và hoạt động của toàn lực lượng.

Tăng cường lực lượng xuống địa bàn trọng điểm nắm tình hình, quản lý đối tượng; đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; vận động nhân dân không tin, không theo “tà đạo Hà Mòn”…, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2018, lực lượng Công an đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và các ngành, đoàn thể tổ chức 305 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các thôn, làng với trên 28.250 lượt người tham gia. Qua đợt phát động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an trên 465 nguồn tin có liên quan đến an ninh, trật tự; thu hồi 118 khẩu súng các loại, 509 kíp nổ, 26 kg thuốc nổ, 20 viên đạn các loại, 01 súng bắn đạn cao su, 02 bình xịt hơi cay, 76 vũ khí thô sơ các loại, 1.615kg pháo nổ, 15 hộp pháo…; giáo dục người lầm lỗi tại địa phương. Tổ chức 121 buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học với hơn 45.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ngành xây dựng, duy trì, đánh giá chất lượng hoạt động của các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở với 1.714 tổ An ninh nhân dân, 206 Tổ Hòa giải, 132 Tổ Bảo vệ dân phố, 53 Tổ Tự quản về an ninh trật tự; đồng thời nhân rộng trong toàn tỉnh 03 mô hình, điển hình “Sổ theo dõi tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội”, “Tổ cộng đồng tự quản”, “Tiếng kẻng làng tôi” có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Xây dựng 16 mô hình “Dân vận khéo” đạt kết quả tốt; thực hiện hiệu quả Chương trình số 07-CTr/BDVTU-CAT, ngày 24/12/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh về “Thực hiện công tác dân vận” giai đoạn 2017-2021. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng Công an tỉnh được phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng; công tác thông tin tuyên truyền trong Công an tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện tiếp tục được duy trì và thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an tỉnh nói riêng và Công an nhân dân nói chung trong tình hình mới.

Nhắc lại lời dạy của Người: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng”. Trong tình hình hiện nay, công tác dân vận lại càng quan trọng hơn lúc nào hết. Có làm tốt công tác dân vận mới giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những bức xúc trong nhân dân, lòng dân mới yên, niềm tin của dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đội ngũ công bộc của dân mới được củng cố. Đứng trước những thách thức đặt ra trong tình hình mới, khi các yếu tố đe dọa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng nhiều và quần chúng nhân dân tiếp tục là mục tiêu tấn công, lợi dụng của các thế lực thù địch và bọn tội phạm thì công tác dân vận càng quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, lực lượng Công an Kon Tum cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới cách thức công tác dân vận sao cho gần dân hơn, sát cơ sở hơn, công khai, minh bạch, cải cách hành chính…; gắn công tác dân vận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm. Khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó.

Khánh Vi