Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong Công an nhân dân

149
alt

Ngày 20/01/2014, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp trong Công an nhân dân. Tại đầu cầu Hà Nội có Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục, Viện. Tại đầu cầu Công an tỉnh KonTum, có đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, thành phố.

alt

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Công an tỉnh Kon Tum

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Bộ báo cáo về quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, tham gia xây dựng và bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình xây dựng Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của lực lượng Công an nhân dân; phổ biến một số nội dung quan trọng được quy định tại Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCNVN; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCNVN; kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCNVN (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước CHXHCNVN của Chính phủ và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã giao trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát nội dung các luật, pháp lệnh hiện hành trên cơ sở bám sát quy định của Hiến pháp để đề xuất các văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; tổng rà soát, hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh, trật tự; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Công an. Trên cơ sở đó lập danh mục văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp Hiến pháp. 

Lê Minh Đạt