23 C
Kon Tum,VN
Thứ Tư, Tháng Năm 22, 2019

Thông báo bố trí cán bộ đi nghỉ dưỡng năm 2014 Tại nhà nghỉ...

Thực hiện Thông tư số 22/TT – BCA – X11, ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về việc quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân

Thông báo bố trí cán bộ đi nghỉ dưỡng năm 2014 Tại nhà nghỉ...

Thực hiện Thông tư số 22/TT – BCA – X11, ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an về việc quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TT Thủ tục CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

TT Thủ tục CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Giấy phép cho người nước ngoài đi lại khu vực biên giới

TT Thủ tục CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI ...

Giấy phép cho người nước ngoài đi lại khu vực biên giới

TT Thủ tục CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI ...

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại...

TT Thủ tục CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại...

TT Thủ tục CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ...

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi...

TT Thủ tục CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ...

Thủ tục Cấp, gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi...

TT Thủ tục CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ...