Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã...

Đọc thêm

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép sữa chữa vũ khí. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội tổ chức triển...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

1.MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội tổ chức triển khai...

Đọc thêm

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ, đảm bảo đúng quy định pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội...

Đọc thêm

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật...

Đọc thêm

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 2. PHẠM VI - Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao. - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật...

Đọc thêm
Page 1 of 2 1 2

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Đối tượng truy nã

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trực ban CAT: 0694.186112

Trực ban hình sự: 02603.864388

Phòng CSGT: 02603.862459

Cục CSGT: 0995676767

Hộp thư tố giác tội phạm: kontum@canhsat.vn

Tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ Công an:
- Bộ Công an: 0692.326.555
- Công an tỉnh: 0694.181.605

LIÊN KẾT WEBSITE