Công an tỉnh làm tốt công tác cải cách hành chính năm 2018

431
C:\Users\Admin\Desktop\c-users-administrator-downloads-20180918_171802-j.jpg

Trong không khí cả nước tích cực đẩy mạnh thực hiện công cuộc cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, giảm phiền hà cho người dân, góp phần xây dựng công sở văn minh, hiện đại, năm 2018, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp mục tiêu chương trình cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công an, năm 2018, Công an tỉnh tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, từng bước áp dụng công nghệ, khoa học-kỹ thuật, coi đó là khâu đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an, đảm bảo phục vụ tốt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

C:\Users\Admin\Desktop\c-users-administrator-downloads-20180918_171802-j.jpg

Công an tỉnh đạt giải Ba cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2018”

– Về cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và tại các điểm tiếp dân; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, niêm yết công khai về quy trình, thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết công việc. Niêm yết công khai địa chỉ chuyên dùng của Bộ Công an và Công an tỉnh để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 5.935 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 5.796; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 139). Số hồ sơ đã giải quyết 5.797 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 5.797 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết: 138 hồ sơ (trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn 138; số hồ sơ đã quá hạn 0).

Trong lĩnh vực quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 235 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 205; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 30). Số hồ sơ đã giải quyết 235 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 235 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn).

Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 29.909 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 17.620; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 12.289). Số hồ sơ đã giải quyết 29.909 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 29.909 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn).

Trong lĩnh vực cấp giấy chứng minh nhân dân: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 45.236 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 45.236; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 0). Số hồ sơ đã giải quyết 45.236(trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 45.236 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn).

Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 21.469 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 21.469; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 0). Số hồ sơ đã giải quyết 21.469 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 21.469 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn).

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy: Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính: 652 (trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận 652; số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 0). Số hồ sơ đã giải quyết 652 (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn 652 và không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn).

– Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 15/CT-BCA, ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế trong Công an nhân dân gắn với rà soát, ấn định biên chế Công an các đơn vị, địa phương.

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Quyết định số 4133/QĐ-BCA, ngày 09/8/2018 của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Kon Tum và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác. Tiến hành rà soát về tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ của các đơn vị trong Công an tỉnh nhằm phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới. Triển khai đồng bộ các mặt công tác tập trung rà soát, tính toán, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trong đó xác định rõ phương án bố trí, lộ trình và triển khai thực hiện theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Về công tác cải cách tài chính công, thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan, đơn vị đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, quy chế công khai tài chính và thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngay từ khâu lập dự toán, xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị.

– Về hiện đại hóa hành chính, duy trì, triển khai tốt việc tổ chức các hội nghị, họp, giao ban trực tuyến; khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự; hệ thống mạng tin học nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật tin tức, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; duy trì hệ thống mạng nội bộ thông suốt phục vụ công tác, chiến đấu. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an. Hoàn thành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trong lực lượng Công an Kon Tum.

– Về công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1869/KH-UBND, ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại trụ sở Công an tỉnh, bố trí phòng tiếp dân để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: xuất, nhập cảnh; cấp, đổi CMND; đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu; đăng ký hộ khẩu; quản lý phương tiện giao thông… Tại trụ sở Công an các huyện, thành phố bố trí 02 phòng làm việc phục vụ công tác tiếp dân để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý phương tiện giao thông và quản lý, đăng ký cư trú.

Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được Bộ Công an công bố, có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định tại Quyết định số 7648/QĐ-BCA-V19, ngày 24/12/2014 ban hành quy định về chế độ kiểm tra, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong Công an nhân dân. Hầu hết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, chính xác, việc thu phí, lệ phí đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật; không xảy ra tình trạng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân./.

Khánh Vi