Công tác xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh năm 2018

201
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, năm 2018, Công an tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành việc xây dựng, công bố và chính thức đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh.

C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Quy trình cấp mới chứng minh nhân dân là một trong những nội dung được quy định trong Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong Công an tỉnh

Ngày 22/01/2018, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-CAT-PV11 về việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các đơn vị căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện ở đơn vị mình. Đồng thời kiện toàn Ban Điều hành ISO 9001:2008 của Công an tỉnh gồm 16 đồng chí, có nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, Công an các huyện, thành phố trong quá trình xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia đến cán bộ, chiến sỹ thông qua các buổi sinh hoạt đơn vị, lồng ghép hội nghị công tác chuyên đề, đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh; đồng thời, tổ chức Hội nghị tuyên truyền Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia, triển khai viết tài liệu, lấy ý kiến dự thảo tài liệu, quy trình giải quyết công việc và hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Công an tỉnh; từ đó giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ nắm rõ hơn các quy trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính hiện nay.

Trên cơ sở mô hình khung của Bộ Công an, Ban Điều hành ISO 9001:2008 của Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO trong Công an tỉnh. Việc nghiên cứu, xây dựng, viết tài liệu tập trung vào các lĩnh vực tiếp dân, liên quan quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức như lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; phòng cháy, chữa cháy; đăng ký, quản lý xe; cấp mới chứng minh nhân dân, thủ tục đăng ký thường trú… Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO; dự trù, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định và bố trí cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Sau khi hoàn thành việc xây dựng, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia, thành lập Đoàn đánh giá nội bộ ISO đảm bảo đúng quy trình, quy định. Qua đánh giá, nhìn chung, các quy trình giải quyết công việc tại các đơn vị đảm bảo tính khoa học, hợp lý, phân định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết công việc; hồ sơ, tài liệu cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự theo dõi, quản lý trong công việc. Trên cơ sở hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO và tiếp thu ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, ngày 05/9/2018, Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an tỉnh Kon Tum (gồm 37 thủ tục hành chính). Hiện nay, các đơn vị chức năng liên quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 khi giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo quy trình đã xây dựng. Việc tuân thủ các quy trình, thủ tục đã xây dựng được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng yêu cầu quy định.

Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và trong Công an tỉnh nói riêng giúp đội ngũ cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung, yêu cầu và xem xét, xử lý công việc theo quy trình, nắm được kết quả giải quyết thủ tục hành chính và kịp thời khắc phục khi phát hiện các lỗi không phù hợp; đồng thời, đánh giá được chất lượng hiệu quả quản lý cán bộ, chiến sỹ, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình giải quyết công việc và mức độ hài lòng của người dân, bảo đảm thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Vi