Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2019

88

Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các cá nhân, tổ chức trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân; đặc biệt tránh tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Để phát huy vai trò của công tác tuyên truyền cải cách hành chính, ngày 12/3/2019 Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trong Công an tỉnh năm 2019, với nhiều nội dung và hình thức đa dạng nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các nội dung về cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân; tạo sự quan tâm, góp ý và giám sát của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh.

Đối với cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo trọng tâm của công tác cải cách hành chính như: Chương trình tổng thể công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ Công an và Công an tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh giai đoạn 2016-2020… về kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm trong Công an tỉnh. Các văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thông qua các buổi hội nghị, tọa đàm, giao ban, sinh hoạt đơn vị; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; thông qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đối với người dân và doanh nghiệp, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tuyên truyền Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an đã được Bộ trưởng Bộ Công an công bố. Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và về công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Để những nội dung tuyên truyền đến gần với người dân và doanh nghiệp hơn cần phải niêm yết các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các đơn vị, Công an các huyện, thành phố (nội dung các thủ tục được công khai phải đầy đủ, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu). Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính của tỉnh.

Một số nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính để cá nhân, tổ chức hiểu và thực hiện đó là thực hiện các phóng sự, tin bài về hoạt động cải cách hành chính của các đơn vị; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Ngoài ra cần phải duy trì chuyên mục về cải cách hành chính; làm cầu nối chuyển tải những ý kiến của cá nhân, tổ chức đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính…

Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy để công tác tuyên truyền cải cách hành chính đạt được hiệu quả cao mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh nói chung, cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp dân nói riêng cần phải nắm vững kiến thức về cải cách hành chính. Đồng thời cần có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, giải quyết công việc theo đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật, từ đó hạn chế nạn quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

Cẩm Dịu