Triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

197

Ngày 15/3/2019, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 320/TTg-KSTT gửi các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và ủy ban nhân dân đã có công văn triển khai thực hiện Công văn số 320/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 03/5/2019, Công an tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong đơn vị mình. Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ như sau:

Một là, Quán triệt và tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, giải phóng nguồn lực xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Hai là, Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, áp dụng các phương pháp làm việc khoa học, ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tổ chức cung cấp đầy đủ, có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của Ngành Công an tới người dân và doanh nghiệp, đặc biệt các dịch vụ công đã được lựa chọn cung cấp ở mức độ 3,4 tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 trong lực lượng Công an nhân dân; khuyến khích các đơn vị, Công an các huyện, thành phố tổ chức xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Ba là, Khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được quy định tại Kế hoạch số 636/KH-CAT-PV01 ngày 18/4/2019 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ đề ra

Giao Phòng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu phạt vi phạm hành chính (mã ID); kết nối, chia sẻ thông tin thu phạt với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được giao quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và các đơn vị có liên quan; ứng dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong thu phạt vi phạm hành chính.

Cẩm Dịu