Quyền và nghĩa vụ của công dân về Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

450
D:\TTĐT\anhmoi\HN trien khai CSDLQG ve dan cu 2.jpg

Mỗi công dân cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của mình về Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

D:\TTĐT\anhmoi\HN trien khai CSDLQG ve dan cu 2.jpg

Hội nghị triển khai Xây dựng CSDL quốc gia về dân cư

D:\TTĐT\anhmoi\CMND lưu dong 4.jpg

Lực lượng chức năng Công an tỉnh thực hiện cấp, đổi CMND cho công dân

Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư là dự án trọng tâm tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính nhà nước theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin. Xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân; góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ đi lại của công dân.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư. Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-Ttg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư và ngày 11/5/2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 07/CT-Ttg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân…

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1869/KH-UBND ngày 10/7/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020 tỉnh Kon Tum; các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg; tiến hành rà soát, thống kê hộ, nhân khẩu; rà soát đơn vị hành chính và số lượng nhân khẩu các cấp tại địa phương phục vụ việc in phiếu thu thập thông tin dân cư; củng cố hồ sơ, tài liệu về quản lý dân cư và kiện toàn đội ngũ cán bộ, chuẩn bị hạ tầng phục vụ triển khai dự án; cấp phát tài liệu đào tạo triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến Công an các đơn vị, cơ sở nhằm thống nhất trong việc tổ chức thu thập thông tin dân cư và triển khai xây dựng Dự án; khảo sát về hiện trạng trang thiết bị, đường truyền ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh…

Như vậy, các cơ quan chức năng đã thể hiện tốt vai trò, phát huy hết trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện; tuy nhiên, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần góp phần xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đúng tiến độ và hiệu quả thì mỗi công dân cũng cần phải hiểu rõ và chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của mình. Tại Điều 5 Luật Căn cước công dân 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân về căn cước công dân, CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân như sau:

Công dân có quyền:

+ Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo luật định;

+ Yêu cầu cơ quan quản lý căn cước công dân cập nhật, chỉnh sửa thông tin khi thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư, CSDL căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước công dân chưa có, chưa chính xác hoặc có sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

+ Được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

+ Sử dụng thẻ Căn cước công dân của mình trong giao dịch, thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật về căn cước công dân, CSDL quốc gia về dân cư và CSDL căn cước công dân.

Công dân có nghĩa vụ:

+ Chấp hành quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

+ Làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo quy định của Luật này;

+ Cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn thông tin, tài liệu của bản thân để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

+ Xuất trình thẻ Căn cước công dân khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật;

+ Bảo quản, giữ gìn thẻ Căn cước công dân đã được cấp; khi mất phải kịp thời trình báo với cơ quan quản lý căn cước công dân;

+ Nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị thu hồi, tạm giữ thẻ theo quy định.

Người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thông qua người đại diện hợp pháp của mình thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định nêu trên.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm quyền, nghĩa vụ của mình, mỗi công dân cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư; từ đó vận động người thân, bạn bè chấp hành ngiêm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; đảm bảo xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đúng tiến độ và hiệu quả.

Thái Ngân