Thông báo số 1696/TB-PC06 ngày 26/10/2018 của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kon Tum về việc cấp Chứng minh nhân dân (CMND) tại huyện Đăk Glei

454

Thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007; Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân (CMND);

Căn cứ Quyết định số 204/2006/QĐ-TTg ngày 01/02/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Phòng PC06 thông báo lịch cấp CMND cho nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum từ ngày: 05/11/2018 đến ngày 14/11/2018 (có lịch cụ thể kèm theo).

1. Đối tượng cấp: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

2. Các trường hợp cấp CMND: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thay đổi nơi thường trú, hết hạn sử dụng (trên 15 năm).

3. Mức thu tiền lệ phí:

– Cấp mới, cấp đổi CMND quá 15 năm: Không thu lệ phí.

– Cấp đổi, cấp lại: 9.000đ (Chín ngàn đồng chẵn) (Chỉ thu đối với thị trấn Đăk Glei).

– Tiền ảnh CMND: 15.000đ (Mười lăm ngàn đồng chẵn).

Lưu ý: Ảnh chân dung làm CMND có phông nền màu trắng,kích thước 3×4.

4. Tiền dịch vụ chuyển phát nhanh CMND của bưu điện tới địa chỉ của công dân khi có yêu cầu: 25.000đ (Hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

* Chú ý: Công dân khi đi phải mang theo sổ hộ khẩu gia đình (không dùng bản phô tô), CMND cũ.

LỊCH CẤP CMND CỤ THỂ

(Kèm theo Thông báo số 1696/TB-PC06 ngày 26/10/2018)

STTTÊN XÃ, THỊ TRẤNNGÀY CẤPĐỊA ĐIỂM
01Xã Đăk Pét05-06/11/2018UBND xã
02Xã Đăk Choong07/11/2018UBND xã
03TT Đăk Glei08-09/11/2018Công an thị trấn
04Xã Đăk Môn12/11/2018UBND xã
05Xã Đăk Kroong13/11/2018UBND xã
06Xã Đăk Long14/11/2018UBND xã

PHÒNG CS QLHC VỀ TTXH