Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

210

Ngày 18/2/2019, Công an tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh.

Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào với các hình thức phong phú, đa dạng; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị…; góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thường xuyên cập nhật thông tin; xây dựng Chuyên mục “An ninh Kon Tum”, Trang thông tin điện tử tổng hợp về các nội dung: Về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào; thông tin, tuyên truyền về thực hiện các phong trào xây dựng: “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa, khu phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…Đồng thời, giao Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện; phối hợp với Phòng Công tác đảng và công tác chính trị thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa…trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”của lực lượng Công an tỉnh; các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông; các hoạt động về phòng, chống tội phạm; vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn nơi đơn vị mình phụ trách.

Mai Phương