Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến

62
Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Đăk Nên

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến có ý nghĩa quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã Đăk Nên

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Đăk Nên, huyện Kon Plong (ảnh minh họa)

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là một trong những hình thức tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ngay tại địa bàn dân cư, trên từng đường phố, trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp…; tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật mới manh nha hoặc hành vi phạm tội vừa xảy ra. Mặt khác, từ những nguồn tin tố giác tội phạm do Nhân dân cung cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật có cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ; lập các chuyên án đấu tranh, phá án đạt kết quả cao. Không ít trường hợp người dân còn trực tiếp bắt quả tang, giao cho Công an các đối tượng phạm tội, nhất là các đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi tài sản trả lại người bị hại…

Nhận thức được vị trí, vai trò của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến, nhiều năm qua, Công an tỉnh Kon Tum đã thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác này.

Chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó đã thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia xây dựng thôn, làng no đủ – vững mạnh – an toàn và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT gắn với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; tổ chức các hoạt động thiết thực về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ… và kịp thời phối hợp giải quyết những mâu thuẫn trong Nhân dân ngay từ cơ sở; phối hợp với Dân quân tự vệ, Kiểm lâm trong hoạt động bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng… Qua đó, góp phần giải quyết tốt các vụ, việc tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng… ở các thôn, làng, khu dân cư, xây dựng được hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân trong Nhân dân (Điển hình, năm 2018, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được 118 khẩu súng các loại, 20 viên đạn các loại, 01 thân súng AR15, 05 nòng súng, 509 kíp nổ, 26 kg thuốc nổ, 01 công cụ hỗ trợ, 37 vũ khí thô sơ; thu giữ 1.615 kg pháo nổ, 15 hộp pháo các loại, Nhân dân đã cung cấp gần 400 tin liên quan đến ANTT…).

Bên cạnh đó, vẫn còn một số ít đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, do đó khi triển khai công tác phong trào còn chung chung, chưa sâu sát, không đề ra kế hoạch thực hiện cụ thể. Công tác phối hợp vận động chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc phối hợp giải quyết trong một số vụ việc phức tạp chưa thống nhất, chặt chẽ dẫn đến hiệu quả không cao; một số loại hình tổ chức quần chúng thành lập ở cơ sở không được đầu tư, củng cố nên hiệu quả hoạt động thấp…

Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, thời gian tới, theo tôi cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, lực lượng chức năng Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò nòng cốt của mình, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Hai là, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng ở cơ sở; tăng cường trao đổi thông tin trong xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Ba là, công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến phải thường xuyên đổi mới theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT cơ sở, trong từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, thu hút ngày càng nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Gắn kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và với các phong trào khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… phù hợp với từng vùng, lĩnh vực, chuyên đề, điều kiện mới về kinh tế-xã hội. Đặc biệt là phải hợp lòng dân, vừa sức dân, phát huy tính sáng tạo của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia nhiều hơn, trực tiếp hơn vào công tác bảo vệ ANTT.

Bốn là, quá trình xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần chú trọng thực hiện đồng thời các nội dung:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đối với công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Trọng tâm là vai trò, vị trí, tầm quan trọng của mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; kết quả, kinh nghiệm…

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến được quy định trong Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và các văn bản của Bộ Công an chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và Nhân dân từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, xây dựng các địa bàn dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thật sự an toàn, vững mạnh, chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở.

Năm là, thường xuyên tổng kết, tổ chức, rà soát, đánh giá phân loại thực trạng, chất lượng hoạt động của mô hình để có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình phát huy tác dụng tốt, nâng chất lượng hoạt động của mô hình trung bình, loại bỏ mô hình yếu kém, đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình; lựa chọn bồi dưỡng quần chúng nhiệt tình, trách nhiệm, sức khỏe để làm hạt nhân nòng cốt cho công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến; quan tâm làm tốt công tác thi đua khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Thái Ngân