Kon Rẫy: Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

96

Thực hiện Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND, ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngày 23/4/2019, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về ban hành quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Kon Rẫy.

Quy chế có 04 Chương 23 Điều gồm: Chương I: Quy định chung có 03 điều; Chương II: Quy định cụ thể có 10 điều; Chương III: Thẩm quyền, trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, nhân viên có liên quan đến BMNN có 08 điều; Chương IV: Điều khoản thi hành 02 điều quy định về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Kon Rẫy. Theo đó phạm vị điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

Quy chế này quy định về bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Kon Rẫy; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ BMNN.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) và các cá nhân có liên quan đến trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ BMNN của huyện Kon Rẫy.

Quy chế giải thích rõ BMNN trên địa bàn huyện Kon Rẫy gồm: Tin, tài liệu, vật mang BMNN được quy định tại Danh mục BMNN của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Danh mục BMNN của huyện); Tin, tài liệu, vật mang BMNN thuộc danh mục BMNN của các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị mà các cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu trữ; Các khu vực cấm, địa điểm cấm trên địa bàn huyện được xác định theo quy đinh của pháp luật.

Những hành vi sau đây là những hành vi bị nghiêm cấm: Làm mất, chiếm đoạt, mua bán BMNN hoặc thu thập, lưu giữ, tiêu hủy trái phép BMNN. Xâm nhập trái phép các khu vực cấm, địa điểm cấm; Lạm dụng bảo vệ BMNN để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc gây cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Soạn thảo, lưu giữ thông tin, tài liệu mang nội dung BMNN trên máy vi tính và các thiết bị khác có kết nối mạng Internet và những mạng khác có khả năng làm lộ, mất thông tin, tài liệu; kết nối thiết bị thu phát Wifi, kết nối mạng không dây vào máy tính dùng để soạn thảo, lưu giữ thông tin, tài liệu mang nội dung BMNN; kết nối mạng máy vi tính nội bộ vào mạng Internet; kết nối các thiết bị có chức năng lưu trữ, chứa thông tin, tài liệu mang nội dung BMNN với máy vi tính và các thiết bị khác có kết nối mạng Internet…

Theo đó Công an huyện Kon Rẫy là cơ quan Thường trực về công tác bảo vệ BMNN của huyện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN huyện. Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN trên toàn địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; đề xuất Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban chỉ đạo bảo vệ BMNN huyện xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo cán bộ phục vụ công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện; phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, đánh giá việc thực hiện pháp luật về bảo vệ BMNN và các nội dung sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Quy định thẩm quyền, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện: Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN theo quy định của pháp luật trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; Xây dựng quy chế, nội quy bảo vệ BMNN ở cơ quan, tổ chức mình căn cứ vào yêu cầu bảo mật ở cơ quan, tổ chức và phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; Lựa chọn, bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm có đủ phẩm chất, năng lực làm công tác bảo vệ BMNN, giúp lãnh đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ BMNN; Giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ý thức cảnh giác, giữ gìn BMNN; có biện pháp cụ thể quản lý cán bộ, nhất là cán bộ nắm giữ BMNN, cán bộ thường xuyên đi công tác nước ngoài hoặc tiếp xúc, làm việc với người nước ngoài; Trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ bảo vệ BMNN; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền về công tác bảo vệ BMNN thuộc trách nhiệm cơ quan, tổ chức mình.

Đồng thời quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên làm công tác liên quan đến BMNN (Cán bộ cơ yếu, văn thư, bảo quản, lưu trữ BMNN, công nghệ thông tin và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên quan trực tiếp đến BMNN tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện) phải: Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; Có lý lịch rõ ràng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cảnh giác bảo vệ BMNN; Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đoàn Nam – CAH Kon Rẫy