Kiểm tra việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

48

 

Ngày 11/7/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 709/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Đoàn thanh tra liên ngành đang kiểm tra tại Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Kon Tum, ngoài ra có mời cán bộ thuộc Cục An ninh mạng – Bộ Công an tham gia và hỗ trợ trang thiết bị kiểm tra, đánh giá.

Mục đích của việc kểm tra là nhằm tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước; rà soát, phát hiện các lỗ hổng bảo mật trên toàn hệ thống máy tính, hệ thống mạng, các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; kịp thời phát hiện và xử lý việc lợi dụng an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT để hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.


Kpă Mỹ Thủy