Triển khai công tác đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo

106
C:\Users\Administrator\Desktop\20180906065906ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-dau-tu-giua-ubnd-tinh-kon-tum-va-doanh-nghiep-han-quoc.jpg

Là tỉnh nằm ở khu vực ngã ba Đông Dương, tiếp giáp trực tiếp hai nước bạn Lào, Campuchia, những năm qua, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế luôn được tỉnh Kon Tum chú trọng đẩy mạnh với nhiều hoạt động thiết thực, hữu nghị, ý nghĩa; qua đó, góp phần phát huy các nguồn lực sẵn có, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội tại địa phương cũng như xây dựng hình ảnh vùng đất và con người nơi đây với những ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

C:\Users\Administrator\Desktop\20180906065906ky-ket-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-dau-tu-giua-ubnd-tinh-kon-tum-va-doanh-nghiep-han-quoc.jpg

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Kon Tum và doanh nghiệp Hàn Quốc

(Nguồn:tuyengiaokontum.gov.vn)

Trên cơ sở những nền tảng sẵn có, nhằm tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, sự quản lý tập trung của UBND tỉnh đối với các hoạt động đối ngoại, tạo cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, ngày 04/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 3394/KH-UBND triển khai công tác đối ngoại của tỉnh giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch nêu rõ yêu cầu công tác đối ngoại phải bám sát các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, các quy định hiện hành, đồng thời chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, đảm bảo các hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả cao; tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phát huy tính chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác đối ngoại. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

Về hợp tác quốc tế: Tập trung cao độ đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Triển khai có hiệu quả Đề án định hướng Hội nhập quốc tế của tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo lộ trình. Xây dựng Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng khả thi, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình thực hiện. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút FDI, tranh thủ ODA, NGOs và các nguồn thay thế. Tham mưu triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tiếp tục triển khai xúc tiến thiết lập quan hệ cấp địa phương với một số địa phương của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc theo lộ trình. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo. Tham mưu triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Về quản lý các hoạt động đối ngoại: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định 272-QĐ/TW, ngày 21/5/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Kết luận số 33-KL/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế 272 để đảm bảo quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, giảm bớt các quy trình thủ tục chồng chéo, chưa hiệu quả và Quyết định số 363-QĐ/TU ngày 26/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

Tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân. Quản lý các đoàn nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh theo đúng quy định.

Về thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa: Đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh. Chủ động đề xuất các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các đối tác, các địa phương có quan hệ hợp tác chính thức với tỉnh. Nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại thông qua các đoàn ra, đoàn vào và triển khai một số hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại đến năm 2020 và các kế hoạch, chỉ thị về công tác thông tin đối ngoại của Trung ương cũng như của tỉnh. Triển khai công tác tổng hợp thông tin khu vực và thế giới có tác động đến tỉnh.

Về công tác lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài: Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đề xuất hỗ trợ các nguồn lực cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại các tỉnh giáp biên. Thực hiện hiệu quả công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. Triển khai công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao theo quy định.

Về công tác quản lý biên giới: Làm tốt công tác quản lý biên giới lãnh thổ, bảo vệ đường biên cột mốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới phù hợp với quy định và tình hình thực tế. Tham mưu hoàn thành Đề án thảo thuận về giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú có hiệu lực đến tháng 11/2019.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của tỉnh. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác đối ngoại của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại theo các đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với vai trò quan trọng của hoạt động đối ngoại trong xu thế mở cửa, hội nhập kinh tế-quốc tế toàn cầu, việc xây dựng và triển khai kế hoạch nêu bật những chương trình, hoạt động đối ngoại cụ thể trong thời gian tới sẽ góp phần cụ thể hóa đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, triển khai toàn diện công tác hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Khánh Vi