Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh

44

Luật Công an nhân dân số 37/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Đây là một trong những đạo luật quan trọng quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Để đảm bảo thi hành Luật Công an nhân dân có hiệu quả. Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 950/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm xác định nhiệm vụ cụ thể, các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức truyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018 để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Công an nhân dân; Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân…

Các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng hiệu quả. Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 phải đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Cẩm Dịu