Quy định của Luật Công an nhân dân (sửa đổi) về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

219
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

gày 20-11-2018, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khoá XIV đã thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Tại đây, nhiều nội dung quan trọng về cơ cấu tổ chức Bộ Công an được sửa đổi, bổ sung sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trong đó xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là điểm nhấn quan trọng.

C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là một trong những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về Công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an. Trong mỗi giai đoạn, Nhà nước ta đều ban hành những văn bản pháp luật quan trọng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Công an nhân dân; đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, tổ chức và triển khai các hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong các giai đoạn cách mạng đó. Năm 2018, trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đặt ra, Bộ Công an đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân năm 2014 đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. So với Luật Công an nhân dân năm 2014, Luật tăng 1 điều; sửa đổi, bổ sung 34 điều; giữ nguyên 12 điều. Với những nội dung được thông qua, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật Nhà nước ta.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sửa đổi các quy định về hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị, trong đó có 3 chủ trương lớn, quan trọng về mô hình tổ chức, đó là: (1) xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; (2) sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; (3) không tổ chức cấp tổng cục thuộc Bộ Công an.

Tổ chức bộ máy theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay, số đơn vị Công an xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy là 1.065; số đơn vị Công an xã, thị trấn chưa được bố trí Công an chính quy còn 8.516. Như vậy, để xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm Trưởng Công an xã, thị trấn. Do đó, Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách (bỏ khoản 3, Điều 16 Luật Công an nhân dân năm 2014 “Công an xã là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt đọng và chế độ, chính sách đối với Công an xã do Luật quy định”). Đồng thời, xác định Công an xã, phường, thị trấn là công an chính quy và giao: “Chính phủ quy định cụ thể việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy” tại khoản 2, Điều 17. Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thiết kế điều khoản chuyển tiếp tại Điều 46 đối với cả hai trường hợp: Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy, các chức danh Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của Pháp lệnh Công an xã kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã năm 2008 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về Công an xã tiếp tục được áp dụng theo Pháp lệnh Công an xã, Luật Cán bộ, công chức và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Với quy định này, việc xây dựng Công an xã, thị trấn sẽ có lộ trình, bước đi phù hợp; lộ trình cụ thể sẽ do Chính phủ quy định cụ thể trong nghị định nhằm giảm áp lực về chính sách, tiết kiệm ngân sách, tận dụng được nguồn nhân lực của lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện nay.

“Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau:

a) Không áp dụng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12;

b) Không áp dụng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Công an xã tại điểm c khoản 7 Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

c) Các chức danh Công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác;

2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về Công an xã tiếp tục được áp dụng theo Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12, Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13”.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Nội dung quy định về Công an xã, thị trấn chính quy tại Luật này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an triển khai mô hình bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở; qua đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả của ngành Công an nói riêng và của Chính phủ nói chung; làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Khánh Vi