Đấu tranh chống văn hóa độc hại trong tình hình mới

354

 

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ cùng những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam đang dần bị xâm hại bởi những yếu tố tiêu cực. Một trong số đó phải kể đến là các loại văn hóa độc hại đang được tán phát, truyền bá bằng nhiều hình thức hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Thời gian qua, nhiều sản phẩm văn hoá độc hại từ bên ngoài đã xâm nhập vào nước ta bằng nhiều con đường như băng, đĩa và sách có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan; những ca khúc tâm lý chiến, phản động sáng tác từ thời chế độ cũ có nội dung kích động hằn thù, bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử, đả kích lãnh tụ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sản phẩm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, các loại phim, tài liệu đồi trụy, kích động nói xấu chế độ, chống phá nhà nước Việt Nam, vi phạm quy định về quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm của Chính phủ. Các sản phẩm này không chỉ tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, làm huỷ hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc mà còn tạo cơ hội, điều kiện cho lối sống thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, thích hưởng lạc, sa đọa, cái xấu, cái ác, phi nhân tính có dấu hiệu tăng lên rõ rệt; môi trường đạo đức và văn hoá lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng tinh thần, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội, dẫn đến khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.

Tiêu hủy các loại văn hóa phẩm độc hại

Ngày 27-7-2010, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng trong đấu tranh chống văn hóa độc hại, phục vụ thực hiện mục tiêu xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với địa bàn Tây Nguyên nói chung và Kon Tum nói riêng, từ lâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có truyền thống văn hóa tốt đẹp trong mọi mối quan hệ cộng đồng, gia đình, làng bản. Những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần đã dần trở thành biểu tượng đẹp và là dấu ấn riêng minh chứng cho lịch sử lâu đời, hào hùng của cộng đồng người dân tộc thiểu số nơi đây. Tuy nhiên, ngày nay nhiều nơi trong cộng đồng người dân tộc thiểu số đã bị văn hóa độc hại xâm nhập, phá vỡ những gì được coi là vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp, không ít gia đình bị đảo lộn về đạo đức, tệ nạn xã hội manh nha xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống sự xâm nhập của các hình thức văn hóa độc hại, ngày 09-9-2010, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 87-KH/TU thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng trong xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm nâng cao năng lực và trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hoá độc hại, không để xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, cá nhân được đẩy mạnh. Vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đầy đủ, nghiêm túc pháp luật, các quy định về bài trừ sản phẩm văn hoá độc hại, kiên quyết không để lưu hành trên thị trường, xâm nhập vào nhà trường và thế hệ trẻ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu, ban hành và triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại lưu hành trên địa bàn.

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân. Mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được cải thiện. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đối với sự nghiệp phát triển của đất nước; định hướng cho nhân dân đấu tranh phê phán các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Hàng năm, đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh được quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chỉ tính trong năm 2017, có trên 140 lượt hội viên thuộc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tham dự các lớp tập huấn, trại sáng tác do Trung ương tổ chức; phối hợp cùng Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương mở lớp tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện cho Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam mở Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật toàn quốc năm 2017 tại Kon Tum nhằm khuyến khích năng lực sáng tạo của các nhiếp ảnh gia cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đẩy mạnh. Hỗ trợ sáng tác, nghiên cứu, sưu tầm phát triển về văn hóa và văn học, nghệ thuật đối với cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, Rơ Măm và Brâu. Thường xuyên cử nghệ nhân có kinh nghiệm tham gia các lớp truyền dạy các loại hình âm nhạc, văn nghệ dân gian như Cồng chiêng dân tộc Bana, Xơ Đăng tại các huyện Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plong, thành phố Kon Tum. Tổ chức các đoàn nghệ nhân dân tộc Ba Na, Xơ Đăng và Giẻ Triêng tham gia biểu diễn ở khu vực, trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn học, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng. Văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đạt nhiều kết quả quan trọng được đánh giá cao như: Bảo tồn và phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; sử thi “Homon” của người Ba Na-Rơ Ngao tỉnh Kon Tum thuộc loại hình ngữ văn dân gian được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai thực hiện công trình nghiên cứu, sưu tầm, chế tác, truyền dạy nhạc cụ truyền thống và phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc Brâu…

Song song với các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động văn hóa – nghệ thuật chân chính, truyền thống phát triển, các giải pháp ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại qua mạng Internet, các thiết bị kỹ thuật số, điện thoại di động…; công tác lãnh đạo và quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; cổ vũ, khuyến khích, tuyên truyền, giới thiệu những tác phẩm văn hóa có giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao, ngăn chặn những tác phẩm có quan điểm lệch lạc, sai trái, phản động cũng được tăng cường. Các lực lượng chức năng thành lập đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, băng đĩa, kinh doanh văn hóa, quảng cáo, in ấn, xuất bản… qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm về điều kiện sản xuất kinh doanh cũng như ngăn chặn sự xâm nhập, tán phát của các loại văn hóa độc hại vào địa bàn tỉnh.

Với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại mới, đứng trước những tác động tiêu cực của các loại văn hóa độc hại đang xuất hiện và xâm nhập ngày càng nhiều, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành chức năng, hơn ai hết mỗi người trong chúng ta hãy tự nâng cao tinh thần cảnh giác, không tiếp cận, sử dụng và kiên quyết đấu tranh chống mọi hành vi sáng tác, sản xuất, tán phát các loại văn hóa độc hại. Chỉ như vậy, những giá trị văn hóa truyền thống, cũng chính là sự vững mạnh, giàu đẹp của đất nước mới được trường tồn theo thời gian.


Khánh Vi