Công an tỉnh Kon Tum đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

73
C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Đấu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội, tư lợi cá nhân, làm trong sạch nội bộ, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò quan trọng.

Nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về phòng, chống tham nhũng; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, phấn đấu tăng tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, năm 2019, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với các mặt công tác trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 69-KH/ĐUCA, này 29-02-2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Kế hoạch số 78-KH/BCĐTW, ngày 21-9-2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch số 958/KH-CAT-PV24 ngày 15/6/2018 của Công an tỉnh về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

C:\Users\Admin\Desktop\untitled.png

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng hiện nay

Phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 480/KH-UBND, ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc trong lực lượng Công an nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nhất là những nơi, lĩnh vực có nhiều dư luận xã hội về tham nhũng, tiêu cực; cương quyết xử ý nghiêm theo đúng điều lệnh Công an nhân dân và quy định của pháp luật đối với những cán bộ, chiến sỹ có hành vi tham nhũng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra, nhất là trên các lĩnh vực trọng điểm. Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp chủ động chỉ đạo quá trình điều tra, xác minh, truy tố, xét xử các vụ, việc (trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo cơ quan điều tra cấp trên và trao đổi với Cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp để tháo gỡ), xác định đúng bản chất vụ việc, vụ án và tội danh, các trường hợp phải áp dụng hình thức phạt tiền, bồi thường thiệt hại từ giai đoạn tiền tố tụng để áp dụng đồng bộ các biện pháp, triệt để thu hồi tài sản, không để các đối tượng bỏ trốn, hợp thức hóa, tẩu tán tài sản.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là kết thúc điều tra các vụ án và kết thúc xác minh, xử lý các vụ việc đang nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, đưa ra xét xử hành công khai đối với những vụ án trọng điểm nhằm phòng ngừa, răn đe tội phạm. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, chuyên án, vụ án lớn về tham nhũng để tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ của Cơ quan điều tra các cấp theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả vệc thực hiện công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng ở Cơ quan điều tra các cấp. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc về tham nhũng tại các đơn vị, Công an các huyện, thành phố; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác liên quan đến tội phạm tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng và tham mưu, điều tra, phối hợp truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; xây dựng văn hóa không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định những điều cán bộ, đảng viên không được làm, cán bộ, công chức không được làm; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03-2-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, cung cấp thông tin và những hành vi lợi dụng việc thông tin để đưa tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, gây mất đoàn kết nội bộ.

Tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Khánh Vi