Nâng cao hiệu quả thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum

92

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới, ở Bắc Tây Nguyên; dân số trên 520.000 người, với 43 dân tộc, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 53%. Tỉnh có 10 đơn vị hành chính (09 huyện, 01 thành phố), với 102 xã, phường, thị trấn, trong đó có 04 huyện/13 xã biên giới, 45 xã trọng điểm phức tạp về ANTT. Điều kiện tự nhiên chủ yếu là vùng đồi núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, đồng thời là địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh của đất nước, những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT ở địa phương khi xảy ra đều bắt nguồn từ cơ sở, chủ yếu liên quan đến các vấn đề về dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, an ninh nông thôn… do đó, nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở nói chung, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an xã nói riêng rất nặng nề và khó khăn. Chính vì vậy, việc xây dựng, bố trí lực lượng Công an xã chính quy ở tỉnh Kon Tum vừa là đòi hỏi, vừa là yêu cầu có tính khách quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành pháp luật liên quan đến ANTT ở địa bàn cơ sở.

Đội ngũ Công an chính được bố trí tại xã Ia Chim, Thành phố Kon Tum

Thực hiện lộ trình từng bước chính quy lực lượng Công an xã trong toàn quốc, Bộ Công an đã lựa chọn tỉnh Kon Tum để triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện chủ trương, trong đó xác định rõ các bước đi, lộ trình bố trí, điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Kết quả thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Một là, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, điều chỉnh, ban hành nhiều văn bản có liên quan tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (Tỉnh ủy ban hành quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của chi bộ Công an xã; HĐND tỉnh có nghị quyết về chủ trương tạm thời không bố trí công chức cấp xã đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã…; UBND tỉnh có đề án để sắp xếp lại Công an xã bán chuyên trách; các huyện, thành phố có đề án riêng để triển khai ở địa phương).

Công an xã thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Hai là, rà soát, chuẩn bị kỹ về nhân sự đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an và căn cứ yêu cầu công tác, tình hình biên chế của từng địa bàn cụ thể để tính toán bố trí cán bộ đảm nhiệm các chức danh Công an xã cho phù hợp. Đồng thời, để CBCS an tâm công tác trước khi nhận nhiệm vụ xuống xã, Công an tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để quán triệt thực hiện chủ trương của Bộ Công an, vận động, kêu gọi toàn thể CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng về cơ sở, kết quả ngay trong giai đoạn đầu triển khai kế hoạch của Công an tỉnh, đã có gần 200 CBCS thuộc các Phòng, Công an các huyện, thành phố viết đơn tình nguyện xung phong về nhận nhiệm vụ tại xã…

Ba là, phối hợp trường Cao đẳng CSND II tổ chức mở 04 lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng dân vận cho gần 500 CBCS Công an chính quy đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, được Công an tỉnh rà soát, lựa chọn để dự kiến bố trí về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đồng thời, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp nhận và trang cấp các trang thiết bị nghệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ… phục vụ cho hoạt động của Công an xã chính quy.

Ngay sau khi đảm nhiệm các chức danh Công an xã, CBCS Công an chính quy đã nhanh chóng bám địa bàn, triển khai công tác nắm tình hình tại cơ sở, nắm hộ, nắm người, tham mưu cấp ủy, chính quyền xã ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT tại địa phương, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Kết quả bước đầu sau hơn 02 tháng kể từ khi triển khai điều động, bố trí đồng loạt đến nay, lực lượng Công an xã chính quy đã phát hiện, tham mưu xử lý hơn 70 vụ, việc liên quan đến ANTT xảy ra ở địa bàn các xã; đồng thời, Công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 55 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 12 đợt tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, vận động quần chúng nhân dân tham gia hiệu quả vào công tác đảm bảo ANTT, góp phần giải quyết tốt các vấn đề bức xúc nổi lên ở cơ sở… Đặc biệt, có những vụ, việc trước đây lực lượng Công an xã bán chuyên trách không tự giải quyết được (phải chuyển Công an huyện thụ lý giải quyết) thì nay lực lượng Công an xã chính quy đã trực tiếp xử lý hoặc tham mưu giải quyết hiệu quả, và những kết quả này bước đầu đã tạo dựng được lòng tin của cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân đối với Công an xã chính quy.

Về điều kiện sinh hoạt, làm việc ban đầu và công tác quản lý đối với lực lượng Công an xã chính quy: Để giải quyết bước đầu những khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt của Công an xã chính quy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác của Công an xã chính quy…

Trong công tác quản lý cán bộ đối với lực lượng Công an xã chính quy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cấp ủy, Lãnh đạo Công an các huyện, thành phố phụ trách địa bàn các xã trực tiếp chỉ đạo, quản lý cán bộ Công an xã và tổ chức giao ban lực lượng Công an các xã định kỳ hàng tuần, hàng tháng nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của CBCS để chỉ đạo giải quyết và chủ động phát hiện, uốn nắn các biểu hiện tiêu cực… Qua đánh giá bước đầu, CBCS Công an chính quy tại xã chấp hành nghiêm quy định, quy trình công tác và điều lệnh CAND, chưa phát hiện có trường hợp nào sai phạm.

Nhìn lại quá trình hơn 05 tháng kể từ khi triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an và hơn 02 tháng kể từ khi điều động, bố trí đồng loạt Công an chính quy về tất cả các xã của tỉnh Kon Tum cho đến nay bước đầu đã phát huy được nhiều kết quả tích cực. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng trong các mặt công tác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt của Lãnh đạo Bộ Công an, của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum nên đã tạo điều kiện rất thuận lợi để Công an tỉnh hoàn thành việc điều động, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn tỉnh theo đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Lực lượng Công an chính quy được bố trí về xã bước đầu đã phát huy tốt phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn (nhất là vấn đề xa gia đình, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn…) để bám địa bàn cơ sở và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá hiệu quả công tác so với trước đây, lực lượng Công an xã chính quy đã và đang thực hiện ngày càng tốt hơn công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền xã trong xây dựng và triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT tại cơ sở; công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai đầy đủ và quyết liệt hơn… qua đó đã phát hiện và xử lý hiệu quả nhiều vụ, việc xảy ra liên quan đến ANTT ở địa bàn; đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã chính quy cũng luôn có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với số Công an viên ở các thôn, làng trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Những kết quả quả tích cực bước đầu này đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum ghi nhận và đánh giá rất cao; qua nắm dư luận quần chúng nhân dân ở hầu hết các xã trong tỉnh thấy có sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn đối với Công an xã chính quy, vì nhờ có lực lượng này môi trường an ninh, an toàn tại cơ sở được bảo đảm hơn, qua đó bảo vệ tốt hơn cho chính cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân… Hầu hết các cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đều đánh giá chủ trương chính quy Công an xã của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là một chủ trương lớn, rất đúng đắn và phù hợp, góp phần quan trọng bảo vệ và giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trong giai đoạn hiện nay.

Mặc dù vậy, quá trình triển khai thực hiện chủ trương này đến nay vẫn có những khó khăn, chủ yếu là điều kiện làm việc, sinh hoạt của Công an xã chính quy về lâu dài chưa đảm bảo; đa số CBCS Công an chính quy được điều động, bố trí về xã là CBCS trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, trong khi địa bàn các xã của tỉnh Kon Tum chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, điều kiện đi lại vất vả, khó khăn, còn các xã gần trung tâm huyện, thành phố thì hầu hết là các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT… Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, giúp đỡ về mọi mặt của Bộ Công an và của các cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum, với sự quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, những khó khăn, vướng mắc này sẽ sớm từng bước được khắc phục, qua đó tạo điều kiện để hoàn thành tiến độ thực hiện chủ trương, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên toàn tỉnh Kon Tum, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tập trung triển khai những nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục rà soát, điều động, tăng cường thêm biên chế cho các xã, đảm bảo ổn định quân số mỗi xã trọng điểm, phức tạp về ANTT có 07 Công an chính quy, mỗi xã còn lại có 05 Công an chính quy; hướng điều động, tăng cường lực lượng từ Công an tỉnh về Công an huyện, từ Công an huyện về Công an xã; hoàn thành trước 01/7/2019 – thời điểm Luật CAND (sửa đổi) chính thức có hiệu lực.

Hai là, tổ chức sơ kết 03 tháng triển khai điều động, bố trí đồng loạt Công an chính quy về các xã (có mời Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tham dự) để đánh giá kết quả triển khai và rút kinh nghiệm làm cơ sở cho việc tiếp tục điều động, bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Ba là, trên cơ sở 03 Thông tư có liên quan của Bộ, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đang nghiên cứu xây dựng và hoàn thành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã chính quy để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an chính quy tại xã.

Bốn là, Bộ Công an cần tiếp tục quan tâm, đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc… phục vụ cho công tác của lực lượng Công an xã chính quy, trước hết là việc xây dựng nhà tạm để đảm bảo nơi làm việc, sinh hoạt tạm thời cho Công an xã chính quy. Tạo điều kiện để số học viên sơ tuyển tại Công an tỉnh Kon Tum đang theo học các trường Công an nhân dân, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương để tạo nguồn cho lực lượng Công an xã chính quy.

Năm là, Luật CAND (sửa đổi) có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, khi đó Công an xã sẽ là 01 cấp Công an. Vì vậy, Bộ Công an cần nghiên cứu tham mưu Bộ Chính trị bổ sung, sửa đổi Quy định số 72-QĐ/TW ngày 24-02-2018 về tổ chức đảng trong CAND cho phù hợp; đồng thời, Bộ cần xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã để thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Duy Hòa